andsports.com > Taeki-do

Taeki-do

Taeki-do belongs is a mixed marcial art.
For more information, read the article about Taeki-do in Wikipedia